Ochrana osobných údajov – GDPR

  • Kontakty
  • Ochrana osobných údajov – GDPR

Ochrana osobných údajov – GDPR

Kto sme?
Sme občianske združenie Science of Spirituality, IČO: 42206022, adresa: Pávia 23/47, 945 05 Komárno,
e-mail: info@satsang.sk, telefón: +421 907 775 240.
Na účely Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. sme prevádzkovateľom, ktorý stanovil účel a prostriedky spracovania vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje o vás spracúvame?
Zbierame o vás základné kontaktné informácie, ktorými sú vaše meno, priezvisko a e-mail.

Na aké účely využívame vaše osobné údaje?
Využívame ich na to, aby sme mohli schváliť váš prístup k interným informáciám na tejto webovej stránke a na rozosielanie newsletterov, aby sme vás mohli informovať o tom, čo robíme, pripravujeme alebo ak potrebujeme vašu pomoc.

Ako sme sa dostali k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje využívame na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám dali tým, že ste sa prihlásili na odber našich noviniek a to buď sami elektronicky alebo prostredníctvom ústnej dohody. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým ich budeme potrebovať na účel zasielania noviniek alebo kým neodvoláte svoj súhlas.

 

Máte nasledujúce práva:

Právo odvolať súhlas
Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a to tak, že nám pošlete odhlasovací e-mail alebo kliknete na odhlasovací link v newsletteri.

Právo na prístup k osobným údajom
Pokiaľ o to požiadate, poskytneme vám prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame. Bude vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o vás vedieme spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami o týchto osobných údajoch.

Právo na opravu osobných údajov
Na základe vášho podnetu zaistíme opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, napr. ak ste požiadali o opravu osobných údajov, pokým tieto osobné údaje neopravíme, alebo ak už nebudeme potrebovať spracúvať vaše osobné údaje na účel posielania newslettera, ale budete ich potrebovať vy na uplatnenie vašeho právneho nároku.
Okrem uchovávania budeme môcť potom osobné údaje spracúvať len s vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Môžete kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu vašich záujmov.

Právo na výmaz osobných údajov
Máte právo na výmaz svojich osobných údajov, napríklad ak odvoláte svoj súhlas alebo už vaše osobné údaje nebudeme potrebovať na účel rozosielania newsletterov.

Právo podať návrh na začatie konania
Ak si myslíte, že ste dotknutý/á na svojich právach ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.